Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de relatie tussen u (de Klant) en DeKu-Tech v.o.f. Indien onze eigen monteur niet beschikbaar is, zullen wij bemiddelen tussen u en onze aangesloten externe monteurs. DeKu-Tech v.o.f. is geen partij bij de reparatieovereenkomst die ontstaat tussen de klant en de externe monteur, tenzij DeKu-Tech v.o.f. een eigen monteur inzet.

DeKu-Tech v.o.f 
KVK: 24318870

Artikel 1 Algemene bepalingen

Klant: De partij die de opdracht geeft.
Elektricien: Monteur die de opdracht uitvoert.
Werk: Het totaal van de tussen de klant en de elektricien overeengekomen werk en de daarbij door de elektricien geleverde onderdelen en/of materialen. 

Artikel 2 Reparatie Afspraak 

Er kan telefonisch een afspraak ingepland worden. In overleg met de klant wordt de afspraak ingepland (datum + tijd). De klant geeft tijdens het inplannen van de afspraak aan welke werkzaamheden er door de elektricien uitgevoerd moet worden. Dit is zodat de elektricien de vereiste materialen en/of gereedschap mee kan nemen. De werkzaamheden die door de elektricien uitgevoerd worden, worden naar zijn beste inzicht, vermogen en kennis overeenkomstig van een goed vakmanschap uitgevoerd.

Artikel 3 Tarieven 

Er worden geen voorrijkosten berekend. U betaalt bij ons afhankelijk van de uitgevoerde werkzaamheden. Aan de hand van het uitgevoerde onderzoek krijgt u van de desbetreffende elektricien een exacte prijsopgave. 

Artikel 4 Annulering 

U kunt kosteloos annuleren tot 24 uur voor aanvang van de dag waarop de reparatie plaatsvindt. Bij annuleringen binnen 24 uur voor de aanvang van de dag van de afspraak wordt er €75,00 annuleringskosten in rekening gebracht. De klant krijgt een nota van de annuleringskosten, dit dient binnen 72 uur betaalt te worden. Indien de klant in verzuim blijft met betaling wordt de nota overgedragen naar de incasso. Alle bijkomende kosten komen voor de rekening van de klant. 

Artikel 5 Niet aanwezig op locatie 

Ingeval de klant niet op de bevestigde tijdsblok, adres en datum aanwezig is zal er een rekening van €75,00 in rekening gebracht worden. De klant krijgt een nota van de annuleringskosten, deze dient binnen 72 uur betaalt te worden. 

Artikel 6 Aansprakelijkheid 

Voor schade die direct door de elektriciens wordt aangericht tijdens de afspraak, zijn wij aansprakelijk. Onder directe schade wordt enkel verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en/of de omvang van de schade, voor zover dat het vastgesteld is dat het de schuld van de elektricien is. De eventuele kosten die gemaakt zijn door een gebrek aan kennis en/of prestatie van de desbetreffende elektricien. 

Wij zijn NIET aansprakelijk voor gevolgschade. Indien de elektricien een fout maakt doordat de klant onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan zijn wij voor de daardoor ontstane schade NIET aansprakelijk. Ook zijn wij nooit aansprakelijk voor indirecte schade. Hieronder valt: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten die voortvloeien uit veroordeling in proceskosten en rente- en/of vertragingsschade als gevolg van het verstrekken van onvolledige of onjuiste medewerking en/of informatie die klant heeft verstrekt. 

Artikel 7 Garantie 

De onderdelen die gebruikt worden hebben standaard 3 maanden garantie. Er wordt geen garantie gegeven op gevolgschade. 

Artikel 8 Klachten 

Indien de klant een klacht heeft kan hij of zij zich wenden tot de klachtenafdeling. Wij streven ernaar om uw klacht binnen 14 dagen op te lossen. 

Artikel 9 Geschillenbeslechting door de rechter 

Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. De Rechtbank in Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen tussen partijen.